Huisregels – Algemene Voorwaarden

Huisregels Kynologisch Advies Centrum “Dog Eyes”

Algemeen
Alle tussen Dog Eyes en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende algemene voorwaarden:

1.Aansprakelijkheid
1.1 De cursist is te allen tijde verantwoordelijk voor de eventuele schade, die zijn/haar hond kan veroorzaken.
Deelname aan de cursus is geheel voor eigen risico.
1.2 De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen van derden worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de hondenschool, haar medewerkers en de locatie waar de cursus dan wel activiteit plaatsvindt.
1.3 Kynologisch Advies Centrum Dog Eyes is niet aansprakelijk voor welke schade/letsel /diefstal dan ook aan u, uw eigendommen, uw hond of derden opgedaan voor, tijdens of na de cursus of andere activiteitengeorganiseerd door Dog Eyes.
1.4 De eigenaar van de hond dient in het bezit te zijn van een goede WA-verzekering, waarbij schade veroorzaakt door de hond, gedekt is;
1.5 De cursist, inclusief hond(en), die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door de (medewerkers van)de hondenschool van voortzetting van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.
1.6 Advies over de omgang met de hond leidt niet tot aansprakelijkheid van de instructeur voor eventuele ongewenste gevolgen van de toepassingen van deze adviezen. De eigenaar blijft te allen tijde aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond;
1.7 Daar wij werken met dieren en mensen, geven wij geen 100% garantie op het resultaat, een goed resultaat is ook afhankelijk van uw eigen inzet en niet alleen ten tijde van de cursus.
1.8 De eigenaar kan altijd, indien hier tijd voor is, voor of na de les advies vragen over het (on)gewenste gedrag van de hond;

2. Inschrijving en Betaling
2.1 Indien de cursist aangeeft dat hij of zij een cursus wenst te volgen, dient hij of zij direct na inschrijving/voor de eerste les het volledige cursusgeld te betalen. Het uitblijven van betaling betekent ontzegging van het volgen van de les. Echter dient men alsnog het verschuldigde resterende bedrag te betalen.
2.1a De cursist krijgt voor aanvang van de therapie of cursus een inschrijfformulier. Dit is voor onze eigen administratie en zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt; Zie verder ons privacybeleid
2.1.b De cursist ontvangt bij inschrijving ook de nieuwsbrieven van de hondenschool Dog Eyes en van de webshop Dog Eyes Snacks. De cursist kan zich via deze nieuwsbrieven ook uitschrijven van deze dienst.
2.2 Privé consulten of gedragstherapie dienen op de dag van dienst worden afgerekend. Dog Eyes behoudt zich het recht om dit vooraf te willen ontvangen indien het workshops betreft.
2.2a Privé consulten of gedragstherapie die zijn afgesproken en korter dan 24 uur op de afspraak worden afgezegd, wordt de helft van het consult in rekening gebracht.
2.3 Indien er een betalingsachterstand ontstaat, is de hondenschool genoodzaakt maatregelen te nemen tegen de cursist. Dit houdt in, weigering van het volgen van de les.
2.4 Restitutie van het lesgeld na inschrijving is niet mogelijk. Wel kan een vervangende dienst worden aangeboden indien de cursist dit wenst.
2.5 U schrijft zich in voor een cursus, niet voor het aantal lessen. Dit wil zeggen dat gemiste lessen niet kunnen worden ingehaald of gerestitueerd. Bij ziekte of overmacht kan er in overleg besloten worden om op een later tijdstip in te halen;
2.6 Vooraf betaalde lessen die in overleg zijn afgesproken voor consulten/privelessen/gedragstherapie zijn maximaal 6 maanden geldig na start van de eerste les.
2.7 Indien u door omstandigheden voor een langere tijd niet mee kunt doen aan de lessen zullen we proberen tot een oplossing te komen, mits dit tijdig wordt aangegeven;
2.8 Indien Dog Eyes door overmacht zijn levering van diensten niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen, informeert Dog Eyes zijn cursisten zo spoedig mogelijk. Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten de macht van Dog Eyes die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Dog Eyes kan worden gevergd. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, natuurrampen, epidemieën, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-) instanties. In deze situatie kan de cursiste Dog Eyes niet op schadevergoeding aanspreken.

3. Afzeggen van de les
3.1 Mocht de cursist een les niet kunnen volgen, dan dient deze dat minimaal 24 uur van tevoren te melden.
3.2 Mocht de cursist aangeven eerder te stoppen met de cursus of na inschrijving van de cursus af te zien om welke reden dan ook, geeft dat geen recht op restitutie van het lesgeld.
3.3 Indien de instructeur niet in staat is om les te geven, wordt dit vooraf kenbaar gemaakt en in overleg de les ingehaald.

4. Overige
4.1 Indien de bovenstaande regels in een bepaalde situatie niet voorzien, dienen de aanwijzingen door of namens Dog Eyes gegeven, direct te worden opgevolgd.
4.2 Tijdens de lessen kunnen foto’s gemaakt worden welke enkel gebruikt worden voor doeleinden tbv Dog Eyes. De cursist gaat hiermee akkoord.
4.3 Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de hondenschool op internet of andere publicaties binden de hondenschool niet.
4.4 Op overeenkomsten gesloten met Dog Eyes is Nederlands recht van toepassing.
De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.
4.5 Dog Eyes behoudt zich het recht voor de voorwaarden te veranderen, aan te passen en onderwerpen toe te voegen of te verwijderen. Uiteraard worden de cursisten hiervan op de hoogte gesteld.
4.6 Indien de hond loops is of lichamelijk niet in orde dient de eigenaar eerst overleg te plegen met de instructeur voordat hij/zij op de les verschijnt;
4.7 Alle deelnemende honden dienen op tijd ingeënt of getiterd te zijn die voor die leeftijd gelden;
4.8 Indien de cursist fysieke handelingen tegen de hond gebruikt die dermate hard en dieronvriendelijk zijn, behoudt de hondenschool zich het recht om bij herhaling na een waarschuwing de cursist van de lessen te weren.(dit geldt voor ernstige fysieke vergrijpen, of aantasting van het geestelijk welzijn ten gevolge van handelen door cursist en het niet opvolgen van verzoeken vanuit de instructeurs)
Restitutie van het lesgeld is in dit geval niet mogelijk.
4.9 Kinderen zijn uiteraard welkom, maar mogen niet zelfstandig aan de training deelnemen. De minimale leeftijd dient 16 jaar te zijn.
4.10 De honden dienen voor, tijdens en na de les aangelijnd te blijven, tenzij dit anders wordt aangegeven door de instructeur;